OAS sine vedtekter

Årsmøtet i OAS vedtok nye vedtekter på årsmøtet 1. juni 2016.

§ 1 FORMÅL
§1.1 Oslo Audio Society er en uavhengig klubb for HiFi- og musikkinteresserte privatpersoner i Oslo og omegn som ved sosiale samlinger og aktiviteter søker å fremme medlemmenes glede av musikk- og lydgjengivende utstyr.
§1.2 Klubben har som formål å samles jevnlig til felles aktiviteter innenfor områder som har med musikk og lydgjengivelse å gjøre. Aktiviteter kan være messebesøk, besøk i spesielle forretninger, hjemmebesøk, konsertbesøk, arrangerte lydkvelder med tester og lignende.

§ 2 MEDLEMSKAP
§2.1 Søknad om medlemskap stiles til klubbkomiteen som avgjør medlemssøknaden med simpelt flertall.
§2.2 Medlemmene står selv ansvarlig for til enhver tid å ha en fungerende epostadresse og å meddele klubbkomiteen endringer i denne og øvrig kontaktinformasjon som mobiltelefonnummer og postadresse.
§2.3 For å bli medlem kreves det at man ikke er knyttet til kommersiell virksomhet innenfor salg eller utvikling av Hifi-utstyr. Klubbkomiteen kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen om slik virksomhet bare i begrenset grad utøves.
§2.4 Medlemmene bør være bosatt i slik avstand fra Oslo at man kan delta på klubbens arrangementer.
§2.5 Medlemmene bør invitere til lyttekvelder, bidra med forslag til aktiviteter samt til å gjennomføre disse i samarbeid med klubbkomiteen.

§3 KONTINGENT
§3.1 Størrelsen på klubbkontingenten vedtas av årsmøtet. Særskilt avgift i forbindelse med arrangementer kan innkreves fra deltakerne.
§3.2 Medlemmer som ikke betaler årskontingent ved forfall, og heller ikke etter purring, vil miste sitt medlemskap i OAS.

§4 ORGANISERING
§4.1 Oslo Audio Society ledes av en årsmøtevalgt klubbkomite på fem personer.
§4.2 Klubbkomiteen er ansvarlig for driften av klubben.

§4.3 Klubbkomiteen kan delegere oppgaver i forbindelse med klubbens drift og arrangementer.

§5 ÅRSMØTE
§5.1 Årsmøtet i Oslo Audio Society avholdes mellom 15. mai og 15. juni hvert år.
§5.2 Innkalling til årsmøte skal sendes ut minimum seks uker før årsmøtet.
§5.3 Forslag til vedtektsendringer må være klubbkomiteen i hende senest fire uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan kun gjøres på årsmøtet. Forslagene bør gjøres tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
§5.4 På årsmøtet gjelder følgende saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Registrering av fremmøtte
4. Klubbkomiteens rapport fra forrige periode
5. Regnskap for foregående periode
6. Innkomne forslag
7. Kommende aktiviteter i klubben
8. Valg av klubbkomite og revisor
9. Valg av valgkomite
§5.5 På årsmøtet skal det velges klubbkomite med fem personer. Komiteen skal bestå av leder, kasserer, sekretær, webredaktør og et styremedlem. Det skal også velges en valgkomite bestående av to medlemmer. Disse kan ikke ha verv i klubbkomiteen.
Valgene gjøres med simpelt flertall og gjelder for ett år om gangen.
§5.6 Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte dersom 2/3-deler av medlemmene eller et flertall i klubbkomiteen krever det.

§6 KLUBBKOMITEEN
§6.1 Klubbkomiteens oppgave er å drifte klubben mellom årsmøtene, og sørge for aktivitet i klubben ved å sette opp og ajourføre klubbens aktivitetsplaner.
§6.2 Det er lederens ansvar å innkalle til klubbkomitemøter, samt påse at klubbkomiteens oppgaver blir gjennomført.
§6.3 Sekretæren skal sende ut referat fra klubbkomitemøtene på epost til alle medlemmene. Sekretæren skal også holde medlemslistene oppdatert.
§6.4 Kassererens oppgave er å kreve inn kontingenter og føre regnskap.
§6.5 Webredaktørens har ansvar for å sende ut fellesinvitasjoner på epost og vedlikeholde epostlister og nettsiden www.oslo-audio-society.com .
§6.6 Vedtak fattes i klubbkomiteen med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har komitelederen dobbeltstemme.
§6.7 Dersom noen i komiteen av ulike årsaker avslutter sitt medlemskap i klubben midt i en årsmøteperiode, kan komiteen selv fordele komitemedlemmets arbeidsoppgaver fram til neste årsmøte.

§7 ARRANGEMENTER
§7.1 Klubbkomiteen står ansvarlig for alle arrangementer. Dette er ikke til hinder for at medlemmene kan invitere til ad hoc hjemmebesøk uten videre avklaring med komiteen forutsatt at dette ikke kolliderer med allerede planlagte OAS-arrangementer.
§7.2 Arrangementsansvarlig har ansvar for at det blir sendt ut innkalling til arrangementet på epost. Vedkommende er også ansvarlig for å ta imot påmelding, samt at vertskapet (der det er slik) får en påskjønnelse fra klubben. Det er også arrangementsansvarlig sitt ansvar at det blir tatt bilder og skrevet en rapport om besøket i etterkant. Disse rapportene skal publiseres på klubbens nettsider i samarbeid med web-ansvarlig. Andre deltagere på arrangementene skal oppfordres til å komme med sine kommentarer i kommentarfeltet under hver rapport.
§7.3 Arrangementsansvarlig skal deretter sende ut epost til alle medlemmer om at disse rapportene er publisert, samt at det bør linkes til rapporten på klubbens Facebook-side og eventuelt på klubbens undersider på Hifisentralen.

§8 KOMMUNIKASJON
§8.1 Kommunikasjon mellom klubbkomiteen og medlemmene skal i hovedsak skje via epost.
§8.2 Medlemmenes e-poster kan ikke videreformidles til firmaer og/eller enkeltpersoner uten skriftlig samtykke fra de som er registrert i medlemslisten.
§8.3 Bare klubbkomitemedlemmer kan ytre seg på vegne av OAS på Internett eller i annen offentlig sammenheng.

§9 EKSKLUSJON
Klubbkomiteen kan ekskludere medlemmer hvis den finner at medlemmet har brutt klubbens vedtekter, eller ikke lenger oppfyller de krav som settes til medlemskap.

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.